روز باز سال ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۱۱-۲۰
آروین تبریز
۱۳۹۷-۱۱-۲۶
 
اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ راه آﻫﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﻮاﻧﻮردي را در روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 97/8/21 از ﺳﺎﻋﺖ 10:00 اﻟﯽ 12:00 ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن ﺑﺮاي ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد.
ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎي آﻗﺎي ﻧﻮروز زاده درﺧﺼﻮص ﻣﻮارد: اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دادن دﯾﺪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﺎر، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺻﻄﻼﺣﺎت اﯾﺮﻻﯾﻦﻫﺎ و ﺑﺎﻧﺪ ﭘﺮواز و ﺗﻌﺮﯾﻒ runway ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﯿﺮي ﮐﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در ﻓﺮاز و ﻓﺮود ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻧﻮاع آن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ runway-marketing و runway-lighting، ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻟﺤﻈﻪ ورود از درب ﻓﺮودﮔﺎه ﺗﺎ ﺳﻮارﺷﺪن ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻃﯽ ﮐﻨﺪ.
دراداﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺑﺤﺚ درزﻣﯿﻨﻪي ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ و ارﺗﺒﺎط آﻧﺎن ﺑﺎ IT، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ آﻧﻬﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ RMS System در 5 ﺑﺨﺶ checking, gate, belt, stand, jetway ﻣﯽﺷﻮد. ﺳﯿﺴﺘﻢ PAXTrack ﮐﻪ دراﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ Que Managementﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي BHS و BRS ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺑﺎري و ﺣﻤﻞ ﮐﺎرﮔﻮﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺎﻓﺮي و ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ Biling ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎري دﯾﮕﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي راﯾﺞ دراﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﻪ درﻫﻤﮕﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ IT و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ دارﻧﺪ.
و ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎي آﻗﺎي اﻣﯿﻦزاده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮا ﺑﻪ ﺑﺤﺚ passenger-Flow و اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ ﺷﺎﻣﻞ hyper-service، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﮑﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از آن درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه، ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي روز دﻧﯿﺎ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﭼﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ و ﭼﻪ رﯾﻠﯽ و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوريﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت IT در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ رﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻮر ﺗﻼش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي آن ﺷﺪ.
 
 
 

ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﻮاﻧﻮردي:

ﻣﮑﺎن: ﮐﻼس ﺷﻬﯿﺪ زﯾﻦاﻟﺪﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ راه آﻫﻦ
زﻣﺎن: دوﺷﻨﺒﻪ 21 آﺑﺎن 1397 از ﺳﺎﻋﺖ 10:00 اﻟﯽ 12:00
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن: ﺟﻨﺎب آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪس اﻣﯿﻦ زاده، ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ IT ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) و ﻣﻬﻨﺪس روز زاده، ﻣﺸﺎور اﯾﺸﺎن
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﺮاي ﻋﻤﻮم: راﯾﮕﺎن
ﺣﺎﻣﯿﺎن و ارﮔﺎنﻫﺎي ﻫﻤﮑﺎر: ﺳﺮﮐﺖ رﯾﻞ ﭘﺮداز ﺳﯿﺮ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ (TSL)
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *