بازدید از مرکز کنترل راه آهن (CTC)
۱۳۹۷-۱۱-۱۷
دوره آموزش ایندیزاین(InDesign)
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
 
     ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﺗﻬﺮان از 29 ﺧﺮداد اﻟﯽ 1 ﺗﯿﺮ 1397 در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻬﺮان از ﺳﺎﻋﺖ 8:00 اﻟﯽ 18:00 ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن از اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
    ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺻﺪﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ. اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ از آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ، ارﺗﻘﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات، اراﺋﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات، ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزي ﺻﻨﺎﯾﻊ رﯾﻠﯽ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ رﯾﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي روز اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺟﻬﺎن، ﺑﺮﺧﯽ از اﻫﺪاف ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺻﻨﺎﯾﻊ رﯾﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد. دراﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ را اراﯾﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و در ﮐﻨﺎرآن ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻤﺎن، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، ﺳﻮﺋﯿﺲ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ ، اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، ﺗﺮﮐﯿﻪ، ﭼﯿﻦ،ﻓﻼﻧﺪ ، ﺑﻨﮕﻼدش، ﺑﻠﮋﯾﮏ، ﺟﻤﻬﻮري ﭼﮏ ، روﺳﯿﻪ، اﮐﺮاﯾﻦ، اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ، ﻟﻬﺴﺘﺎن، ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن، ﺳﻮﺋﺪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.     ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي رﯾﻠﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰﯾﺮهاي و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﻣﺘﻌﺪدي داﺷﺖ، اﻣﺎ راهآﻫﻦ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻼش ﮐﺮد، ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ و ﻧﮕﺎه ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ در ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ، ﺣﺪود 200 ﺷﺮﮐﺖ داﺧﻠﯽ، ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ را اراﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر آن ﻫﺎ 90 ﺷﺮﮐﺖﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻤﺎن، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن،ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﺳﻮﺋﺪ و... ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي رﯾﻠﯽ ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در ﺣﻀﻮر»ﻋﺒﺎس آﺧﻮﻧﺪي« وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي، »اﻣﯿﺮ ﺣﺎﺗﻤﯽ« وزﯾﺮ دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ و»ﺳﻮرﻧﺎ ﺳﺘﺎري« ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوري رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري، آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺧﻮد در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿﻮ و واﮔﻦﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮي را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.    در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻮاع ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ رﯾﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺎﻓﺮي درون ﺷﻬﺮي، ﺑﺮون ﺷﻬﺮي و ﺑﺨﺶ ﺑﺎري، اﻧﻮاع واﮔﻦ ﻫﺎ، واﮔﻦﻫﺎي ﻧﯿﺮوﻣﺤﺮﮐﻪ، واﮔﻦ ﻣﻮﻟﺪ، واﮔﻦ ﻣﺎﻧﻮري،ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿﻮ ﺑﺮﻗﯽ و دﯾﺰﻟﯽ، ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ واﮔﻦ ﻫﺎي اﺗﻮﺑﻮﺳﯽ، واﮔﻦ ﻫﺎي ﺑﺎري، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ،ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻤﯿﺮ وﻧﮕﻬﺪاري و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ اي، اراﺋﻪ و در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 
 
     
     ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎي ﻧﻮﭘﺎ (اﺳﺘﺎرﺗﺎپ) در ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﻧﯿﺰ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ از روﯾﮑﺮدﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ رﯾﻠﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﺎ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ، اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ در ﻣﺪلﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ راه آﻫﻦ اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر را داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن داﺧﻠﯽ رﯾﻞ اﻧﺪﯾﺸﺎن داﻧﺎ (راد)، ﻧﻮآوران ﺻﻨﻌﺖ رﯾﻠﯽ ﭘﺎﯾﺶ ( prico )، آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺎﯾﺶ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ neat ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ دﻫﺪ.
 
 

اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه از ﺳﻮي اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ دانشکده ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ راه آﻫﻦ در ﺧﺼﻮص ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ریلی:

1. ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮوﺷﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ:

  • توضیح مختصری از فغالیت های انجمن علمی
  • معرفی نشریه راه سوم و افتخارات کسب شده
  • ارائه لیستی از دوره های آموزشی برگزار شده
  • ارائه راه های ارتباطی جهت همکاری

2. ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮوﺷﻮر ﮐﺎﻧﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ داﻧﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺎزار ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﺷﻬﺮي (دو زﺑﺎﻧﻪ):

  • موضوع کانون
  • اهداف کانون
  • ارکان کانون
  • نحوه عضویت در کانون
  • راه های ارتباطی

3. اﻫﺪاي ﻧﺸﺮﯾﻪ راه ﺳﻮم (ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺣﺮﮐﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان)

4.ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ و ﮐﺎﻧﻮن

5.ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮم اﺷﺘﺮاك ﻧﺸﺮﯾﻪ راه ﺳﻮم

6.ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻠﯿﭗ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ راه آﻫﻦ

7.ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻏﺮﻓﻪ

8.ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداري از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ neat

9.ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ي ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ راه آﻫﻦ

10.ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ي ﻣﻌﺮﻓﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ راه آﻫﻦ (ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ)

 
 
 
در اﺛﻨﺎي ﺣﻀﻮر اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ راه آﻫﻦ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ، ﺗﻌﺎﻣﻼت و ﻫﻤﮑﺎري ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ آﮐﺎدﻣﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮم ﻫﻤﮑﺎري ﺗﻌﺪادي از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ و داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ راه آﻫﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﺷﺪ. ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ: مکان : ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻬﺮان زﻣﺎن : از 29 ﺧﺮداد اﻟﯽ 1 ﺗﯿﺮ 1397 از ﺳﺎﻋﺖ 8:00 اﻟﯽ 18:00 ﻫﺮﯾﻨﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن: ﺣﻀﻮر دراﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮاي ﻋﻤﻮم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آزاد و راﯾﮕﺎن ﺑﻮد. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ: ﻣﺒﻠﻎ 2000 ﺗﻮﻣﺎن  
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *